Get Adobe Flash player
תקנון האתר

כללי

1. א.א. קולודני תעשיות בע"מ (להלן: "שיש קולודני") מציעה לך את השימוש באתר שיש קולודני, במידע ובשירותים הכלולים בו (להלן: "השירות"), בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ולכל שינוי שיוכנס בהם בעתיד.

2. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין שיש קולודני לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן: "משתמש"), והשימוש בשירות מותנה בכך שתקרא את כל תנאי השימוש המפורטים להלן ובכך שתסכים לתנאי שימוש אלה במלואם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה במלואם, הנך נדרש לחדול מיד משימוש בשירות ובאתר זה.

3. שיש קולודני שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

4. בכוונת שיש קולודני כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית שיש קולודני להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.

5. שיש קולודני איננה אחראית לתוכן מודעות "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר.  האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאות באתר של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על שיש קולודני בקשר לאתרים האמורים.

הגדרות


6. בתנאי שימוש אלה, תהיה למונחים הבאים המשמעות המצוינת בצדם, כדלקמן:
א. "שיש קולודני" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, צוות המומחים שלה,וכל מי מטעמה.
ב. אתר שיש קולודני" או "האתר" - www.kolodny.co.il, ועמודי המשנה בו;
ג. "המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים ו/או שיוצגו באתר, ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונות, גרפיקה, ציורים, איורים, שרטוטים, רישומים, לוגו, צילומים, קבצי אודיו קבצי ווידיאו, יישומי תוכנה, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרים, חוות דעת, ביקורות, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים, וכל נתון אחר, מכל סוג שהוא, המופיע באתר, ובכלל זה כל פלט של המידע, בין מודפס, בין כקובץ מגנטי ובין בכל דרך אחרת.
זכויות יוצרים

7. זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, כהגדרתו לעיל, בסודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, ידע, מידע סודי, מאגרי מידע אודות גולשים, וכל זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא במידע ובשירות, שייכים לשיש קולודני, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.

8. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת שיש קולודני.

 

הגבלת האחריות של שיש קולודני

9. מובהר כי התכנים מוצגים באתר לצורך המחשה בלבד, וכי אין בהם בכדי לחייב את שיש קולודני לכל דבר. התכנים עשוים לכלול אי דיוקים ו/או להיות שונים מן המוצרים כפי שהם בפועל. שיש קולודני אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי שיש קולודני ו/או מי טעמה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים באתר.

10. שיש קולודני אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמת וזמינות התכנים ו/או השירותים למטרת המשתמש ואינה מתחייבת למועדי אספקה ו/או זמינות של המוצרים המופיעים באתר. למען הסר ספק, מובהר כי שיש קולודני אינה מתחייבת כי מוצר ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, יהיה זמין בזמן הפרסום ו/או בכל זמן אחר. שיש קולודני מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

11. שיש קולודני ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין ו/או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירות שמופיע באתר ו/או שמקורו בצד שלישי ו/או שמופיע באתר של צד שלישי, לרבות תכנים של אתרים אחרים המקושרים לאתר שיש קולודני, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו למשתמש מכל סיבה שהיא.

12. שיש קולודני איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים ו/או ניתנים המידע והשירות. עם זאת, שיש קולודני תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

13. שיש קולודני אינה אחראית ולא תשא באחריות כלשהי לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מעיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותיו השונים.

14. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ושיש קולודני אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

קישורים (Links)

15. באתר נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים.

16. שיש קולודני אינה אחראית לתכנים ו/או למידע ו/או לשירותים הניתנים באתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרים שיש להם הפנייה מאתר שיש קולודני, ואין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרי צד שלישי מהימן, שלם, מדויק או עדכני.

17. שיש קולודני אינה מתחייבת כי כל הקישורים (Link) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. שיש קולודני רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18. בהצגתם של המידע ו/או נתונים אודות צדדים שלישיים, לרבות בעלי מקצוע ו/או ספקים שונים, בין אם אלו הוצגו באתרים של צדדים שלישיים ובין אם הוצגו באתר שיש קולודני, אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או העדפה ו/או חוות דעת ביחס לאותם צדדים שלישיים ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות למידע וכל חומר אחר הנמצא בהם.

19. כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, מחירים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים ו/או מפורסמים באתרים של צדדים שלישיים אליהם קיימת הפניה (Link), נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

מדיניות פרטיות

20. שיש קולודני מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שיש קולודני.

21. שיש קולודני מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר ו/או לצרכים אחרים, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

22. שיש קולודני לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

23. מדיניות הפרטיות של שיש קולודני עשויה להשתנות מעת לעת. שיש קולודני ממליצה לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

דין ומקום שיפוט

24. על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

כללי

1. א.א. קולודני תעשיות בע"מ (להלן: "שיש קולודני") מציעה לך את השימוש באתר שיש קולודני, במידע ובשירותים הכלולים בו (להלן: "השירות"), בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ולכל שינוי שיוכנס בהם בעתיד.

2. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין שיש קולודני לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן: "משתמש"), והשימוש בשירות מותנה בכך שתקרא את כל תנאי השימוש המפורטים להלן ובכך שתסכים לתנאי שימוש אלה במלואם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה במלואם, הנך נדרש לחדול מיד משימוש בשירות ובאתר זה.

3. שיש קולודני שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

4. בכוונת שיש קולודני כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית שיש קולודני להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.

5. שיש קולודני איננה אחראית לתוכן מודעות "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר.  האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאות באתר של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על שיש קולודני בקשר לאתרים האמורים.

הגדרות


6. בתנאי שימוש אלה, תהיה למונחים הבאים המשמעות המצוינת בצדם, כדלקמן:
א. "שיש קולודני" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, צוות המומחים שלה,וכל מי מטעמה.
ב. אתר שיש קולודני" או "האתר" - www.kolodny.co.il, ועמודי המשנה בו;
ג. "המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים ו/או שיוצגו באתר, ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונות, גרפיקה, ציורים, איורים, שרטוטים, רישומים, לוגו, צילומים, קבצי אודיו קבצי ווידיאו, יישומי תוכנה, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרים, חוות דעת, ביקורות, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים, וכל נתון אחר, מכל סוג שהוא, המופיע באתר, ובכלל זה כל פלט של המידע, בין מודפס, בין כקובץ מגנטי ובין בכל דרך אחרת.
זכויות יוצרים

7. זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, כהגדרתו לעיל, בסודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, ידע, מידע סודי, מאגרי מידע אודות גולשים, וכל זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא במידע ובשירות, שייכים לשיש קולודני, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.

8. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת שיש קולודני.

 

הגבלת האחריות של שיש קולודני

9. מובהר כי התכנים מוצגים באתר לצורך המחשה בלבד, וכי אין בהם בכדי לחייב את שיש קולודני לכל דבר. התכנים עשוים לכלול אי דיוקים ו/או להיות שונים מן המוצרים כפי שהם בפועל. שיש קולודני אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי שיש קולודני ו/או מי טעמה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים באתר.

10. שיש קולודני אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמת וזמינות התכנים ו/או השירותים למטרת המשתמש ואינה מתחייבת למועדי אספקה ו/או זמינות של המוצרים המופיעים באתר. למען הסר ספק, מובהר כי שיש קולודני אינה מתחייבת כי מוצר ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, יהיה זמין בזמן הפרסום ו/או בכל זמן אחר. שיש קולודני מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

11. שיש קולודני ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין ו/או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירות שמופיע באתר ו/או שמקורו בצד שלישי ו/או שמופיע באתר של צד שלישי, לרבות תכנים של אתרים אחרים המקושרים לאתר שיש קולודני, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו למשתמש מכל סיבה שהיא.

12. שיש קולודני איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים ו/או ניתנים המידע והשירות. עם זאת, שיש קולודני תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

13. שיש קולודני אינה אחראית ולא תשא באחריות כלשהי לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מעיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותיו השונים.

14. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ושיש קולודני אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

קישורים (Links)

15. באתר נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים.

16. שיש קולודני אינה אחראית לתכנים ו/או למידע ו/או לשירותים הניתנים באתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרים שיש להם הפנייה מאתר שיש קולודני, ואין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרי צד שלישי מהימן, שלם, מדויק או עדכני.

17. שיש קולודני אינה מתחייבת כי כל הקישורים (Link) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. שיש קולודני רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18. בהצגתם של המידע ו/או נתונים אודות צדדים שלישיים, לרבות בעלי מקצוע ו/או ספקים שונים, בין אם אלו הוצגו באתרים של צדדים שלישיים ובין אם הוצגו באתר שיש קולודני, אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או העדפה ו/או חוות דעת ביחס לאותם צדדים שלישיים ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות למידע וכל חומר אחר הנמצא בהם.

19. כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, מחירים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים ו/או מפורסמים באתרים של צדדים שלישיים אליהם קיימת הפניה (Link), נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

מדיניות פרטיות

20. שיש קולודני מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שיש קולודני.

21. שיש קולודני מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר ו/או לצרכים אחרים, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

22. שיש קולודני לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

23. מדיניות הפרטיות של שיש קולודני עשויה להשתנות מעת לעת. שיש קולודני ממליצה לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

דין ומקום שיפוט

24. על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.